top of page

תנאי ההרשמה ושימוש באתר:

בגלישתי באתר ו/או בהרשמתי לקורס, הנני מתחייב כי קראתי והסכמתי לכל התנאים המופיעים להלן (לרבות הפניות לתנאי שימוש נוספים):​​​​​​

 • שימוש במידע, פרטיות ודיוור:

  • ידוע לי כי כל הפרטים אשר אני מוסר כחלק מתהליך ההרשמה ו/או גלישתי באתר ישמשו את התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, את פר"ח ואת מדרסה לצורכים (לרבות, אך לא רק ל: מחקר שוק, ניתוח סטטיסטי ושיווק) והן רשאיות לשתף את המידע בינן לבין עצמן. 

  • התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ופר"ח מכבדים את הפרטיות שלכם ומתחייבים שלא להעביר את המידע האישי לאף גורם שלישי.

  • התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, פר"ח ומדרסה שומרים לעצמם את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה, ניוזלטר וכד' לגולשים שמילאו פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת האפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40 ,התשס"ח- 2008).

​​

 • תקינות האתר וזמינותו:

  • הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת ולא תהיה אחראית לנזק כלשהו שעלול להגרם לך כתוצאה מאי זמינות האתר כתוצאה מתקלות ו\או עבודות תחזוקה באתר.

  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

  • השימוש במידע המופיע באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המידע באתר יהיה מעודכן בכל עת, ויתכן עיכוב בעדכון המידע.

​​

 • עדכון תנאים ומחירים:

  • הנהלת האתר, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות ופר"ח רשאים לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי את המחירים, התעריפים, תנאי האספקה וכל מידע אחר המופיע באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

​​

 • זכויות יוצרים:

  • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

  • כל התוכן המקצועי בקורסים המוצעים הינם פרי היוצר של מדרסה ושייכים באופן בלעדי למדרסה. 

  • אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהתכנים המופיעים במסמך זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני המסמך, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת מהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, פר"ח וממדרסה.

 • שינויים

  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, במדיניות השמירה על פרטיות ובמדיניות השמירה על זכויות יוצרים, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. 

 • הרשמה לקורסים:

  • ניתן לרכוש כרטיס אחד לסטודנט אחד. 

  • על הסטודנט להיות בעל תעודת סטודנט ממוסד אקדמי מוכר בשנת הלימודים הנוכחית (2019-2020, תש"פ) .

  • אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנה, שקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

  • תקנון מדיניות פרטיות ומדיניות ביטול עסקה בקורסים:

 

 1. תודה על כוונתך לבצע עסקת רכישת שירות של קורס "מדברים ערבית". מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר כי על ביצוע הרשמה והתקשרות בעסקה להשתתפות בקורס, החל ממועד אישור תקנון זה (להלן: "העסקה", "התקנון"), חלות ההוראות הנוגעות לעסקה המוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק", בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). העסקה תבוצע באמצעות אתר האינטרנט בכתובת: www.speakingArabic.co.il (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות עמותת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל-ארגון סטודנטים יציג, ע"ר (להלן: "העמותה").

 2. כל הנרשם לתוכנית אשר מבצע את העסקה, יוגדר להלן: "המזמין". להלן יובא מידע כללי אודות העיקרים הנוגעים לאפשרות ביטול העסקה (להלן: "עיקרים הנוגעים לביטול"), ואולם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור להלן לעניין עיקרים הנוגעים לביטול, הינו אך ורק לצורכי יידוע, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הינו הנוסח הקבוע בחוק הגנת הצרכן, בתקנות אשר תוקנו מכוחו ובדין התקף בישראל. כאמור לעיל, מובהר כי כלל החוקים והדינים המוזכרים בתקנון (להלן: "הדינים") מהווים תמצית כללית בלתי ממצה בלבד. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוקים האמורים, לרבות פסיקה הנוגעת להם, תגברנה הוראות החוקים כאמור.

 3. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, רשאי המזמין כצרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר. בעסקה שאינה מתמשכת (למשל שירות קצוב לתקופה קצובה) – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול הגנת הצרכן"). עוד מובהר, כי בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום העסקה, או מיום קבלת המסמך כאמור לעיל, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 4. באישורו של המזמין לתקנון זה, הוא מאשר לעמותה לשמור את נתוניו במאגרי המידע שלה, ולהשתמש בנתונים אלה לצורך ביצוע דיוור ישיר, בהמשך לביצוע העסקה שביצע המזמין, והכל בהתאם לתקנון האתר של העמותה בכתובת: www.nuis.co.il  ותנאי מדיניות הפרטיות כמופיע באתר האמור, ואשר חלים גם על אתר זה וכל אתר המופעל על ידי העמותה. באישור של המזמין לתקנון זה הוא מאשר לעמותה לבצע שימוש בנתונים אותם מסר לצרכי פילוח, ניתוחים סטטיסטיים, שיווק וכן להעביר את המידע לספק דיוור ישיר, ככל שהעמותה תתקשר עימו לצרכי דיוור ישיר. העמותה מעדכנת את המזמין בזאת, בכך, שבהמשך לעסקה שהוא ביצע, היא עשויה לשלוח לו מפעם לפעם דברי פרסום, וזאת בהמשך לרכישת השירות שרכש ממנה. ניתן לפנות אל העמותה בדוא"ל: info@speakingarabic.org.il,  או בטלפון מספר: 03-6093331.

 5. דרכי ביטול:   

בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן (תיקון 27.11.17), להלן דרכי הביטול* העומדות בפני הצרכן, בכפוף לתנאי הביטול בתקנון זה, בחוק ותקנות הגנת הצרכן:

ביטול באמצעות דוא"ל (מייל), בכתובת הדוא"ל הבאה:info@speakingarabic.org.il 

ביטול באמצעות קישור אינטרנטי ייעודי, באמצעות הלינק:  https://www.speakingarabic.org.il/cancellationrequest

ביטול באמצעות הטלפון, בטלפון מספר: 03-6093331

ביטול בדואר רשום או בעל פה, במשרדי העמותה בכתובת: רחוב המסגר 42, תל אביב

לצורך הודעת ביטול, יש להצטייד ולפרט את הפרטים הבאים:

 (1) שם + משפחה ;

(2) תעודת זהות/מספר דרכון;

(3) מועד ביצוע ההזמנה ואמצעי התשלום;

(4) פרטי הקורס שהוזמן לרבות מספר אסמכתא המופיע בחשבונית.

*לתשומת לבך, דרכי הביטול לעיל כפופות להוראות תנאי הביטול לעיל, תקנון ההזמנה וחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.

​​

 • התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ופר"ח שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הקורס, או מופעים ספציפיים שלו וזאת מבלי צורך בהודעה מוקדמת. 

 • יובהר כי דרושים לפחות 3 סטודנטים רשומים על מנת לפתוח קבוצה. ​במידה וסטודנט ירשם לקורס בו אין מספיק סטודנטים נוספים לפתיחת קבוצה יכול הסטודנט לבחור בין האופציות הבאות: הצטרפות לקבוצה בפקולטה אחרת (בהתאם לקבוצות אשר יפתחו) או קבלת החזר כספי מלא (95% מעלות ההרשמה).

  • התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ופר"ח שומרים לעצמם את הזכות להרחיק ולבטל את הרשמתו של כל סטודנט אשר ירשם לקורס ולא יקיים את תנאי שימוש אלו ו/או יפגע בצוות הקורס (לרבות מדריכיו) ו/או יעשה שימוש לרעה בחומרי הקורס, כל זאת מבלי לפצות את הסטודנט המורחק כל פיצוי. התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ופר"ח יהיו ראשים להעמיד סטודנט אשר פגע בצוות בקורס ו/או ביצע שימוש לרעה בחומרי הקורס ו/או לא קיים את תנאי השימוש לדין. 

  • אני מאשר כי כל הפרטים אשר מסרתי ואמסור הינם נכונים ותקפים, למיטב יכולתי. אני מבין כי מילוי פרטים כוזבים בטופס ההרשמה מהווים עבירה פלילית. גולש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.​

  • ידוע לי כי בתהליך ההרשמה אני ראשי להירשם גם לניוזלטר של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ומאשר את ההצהרה הבאה:​

הנני מאשר/ת בזאת, כי ידוע לי שפרטי ההתקשרות המפורטים מטה נמסרו מרצוני החופשי, על אף שאין חובה מכוח דין או אחרת למסירת המידע האמור, והנני מסכים/ה כי פרטי ההתקשרות האמורים ייכללו במאגר המידע של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל – ארגון גג יציג, ע"ר – מאגר ניוזלטר שמספרו 600015700. בנוסף להסכמתי דלעיל, הנני מסכים/ה לקבל מידע אודות הטבות לסטודנטים וצעירים באמצעות שפרטי ההתקשרות שמסרתי מטה, אשר יכול כי יכיל דיוור שיווקי ו/או פרסומי. ידוע לי כי אוכל לחזור בי מהסכמתי זו בכל עת באמצעות פניה בדוא"ל להתאחדות בכתובת: 

 ​

bottom of page